Nr. 12.

Nākošie soļi


Šajā kursā ir stāstīts par Bībeli un brīnišķīgo nākotni, kādu Dievs ir apsolījis tiem, kuri klausa Viņa vārdiem.

Tikai Dievs var parādīt ceļu, pa kuru ejot, var izbēgt no grēka un nāves.  Tikai Jēzus Kristus, Dieva Dēls, var ievest mūs Dieva valstībā. Ir jātic viņam, kā mūsu Glābējam, jāsaprot, ko viņš izdarīja, kad mira par mums.  Mums ir jānožēlo grēki un jākristās.
Ir jādzīvo jauna dzīve, pieņemot Jēzu par tās valdnieku, gaidot, viņa atgriešanos, kad viņš nodibinās Dieva valstību.  Ja mēs darām visas šīs lietas, pēc savas atgriešanās Jēzus mums dos mūžīgo dzīvi, kurā nebūs problēmu.

Šī Bībeles vēsts ir svarīgākā mācība no visām, un mēs gribētu, lai jūs par to uzzinātu vairāk.

Pirmais un svarīgākais, kas ir jāpaveic un jāapgūst, ir lūgšana.  Ir jālūdz Dievs, lai Viņš mums palīdz izprast Viņa vārdu, Bībeli.  Ir jālūdz palīdzība ceļā uz Viņa valstību.  Jēzus mācīja, ka mums tā ir jālūdz katru dienu.  Tā ir vissvarīgākais, ko mēs varam darīt.

Ir jālasa Bībele, kā to varam secināt no sekojošajiem vārdiem:

2. Timotejam 3:15-17

“Un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristū Jēzū.
Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā,
lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.”

Pāvils šos vārdus rakstīja jaunam vīrietim Timotejam.  Vinš viņam stāstīja cik lielai nozīmei ir jābūt Bībelei viņa dzīvē.  Nevienā citā grāmatā jūs nevarat atrast patiesību par Dievu.  Tikai Bībelē.

Ja jums nav Bībeles, tad palūdziet palīdzību savam skolotājam.  Būtu labi, ja jūs varētu lasīt Bībeli katru dienu.  Labi būtu arī iemācīties dažas vietas Bībelē no galvas.

Ja jūs gribat uzzināt kaut ko vairāk par Dievu un viņa nolūkiem attiecībā uz šo pasauli un cilvēkiem, rakstiet un jautājiet savam skolotājam.  Kristadelfiešiem (brāļi un māsas Kristū) ir arī citi noderīgi Bībeles kursi.

Kristadelfieši ir cilvēki, kas veltī savus spēkus pirmā gadsimta kristīgās ticības saglabāšanai un sludināšanai.  Vienīgā patiesā ticība ir atrodama Bībelē, pilnīgi iedvesmotajā Dieva Vārdā.  Gadsimtu gaitā šī ticība ir sagrozīta un beidzot pazaudēta, tāpēc, ka Baznīcā tika ienestas nepatiesas idejas, tradīcijas un pieņēmumi.  Patiesa kristiešu cerība balstās uz Kunga Jēzus Kristus atgriešanos no debesīm, lai nodibinātu Dieva Valstību uz zemes un pārvaldītu to mierā un taisnīgumā, piepildot zemi ar Dieva Godību.  Pēc augšāmcelšanās un nemirstības iegūšanas, Kristus uzticīgie sekotāji piedalīsies šajā valdīšanā kopā ar viņu.  Kristadelfiešu visdedzīgākā vēlēšanās ir palīdzēt citiem saprast šo patieso Evaņģēliju, tā, lai viņi varētu kļūt par Dieva žēlsirdīgā pestīšanas apsolījuma saņēmējiem.

Pievienosimies šai lūgšanai Dievam, kas mūs mīl un grib, lai mēs būtu kopā ar Viņa Dēlu Dieva valstībā.

Jūdas 24,25

“Bet Tam, kas spēj jūs pasargāt, ka neklūpat, un nostatīt nevainīgus un līksmus Savas godības priekšā,
vienīgajam Dievam, mūsu Glābējam, lai ir caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, godība, varenība, spēks un vara no mūžības, tagad un mūžu mūžos!  Āmen.”

Jauno Latviešu Bībeles Kalendāru, angļu versijā ticīgie lieto jau vairāk nekā 150 gadus.  Varam jums to nosūtīt.  Sekojot šim plānam, jūs gada laikā izlasīsiet katru Vecās Derības nodaļu vienu reizi un katru Jaunās Derības nodaļu divas reizes.  Mums ir jālasa uzmanīgi un lūdzot.  Tad ar Dieva žēlastību mēs varētu teikt “Cik saldi ir Tavi vārdi manai mutei, saldāki nekā medus manām lūpām!” (Psa. 119:103).
 
 

Mājas lapa
Evaņģēlija Vēstneša Bībeles Kalendārs
e-pasts:bibele@bibele.org
Evaņģēlija Vēstneša interneta izdevums
www.bbie.org
www.biblequizzes.com

Citāti ņemti no Bībeles 1965. gada izdevuma revidētā teksta.  © British and Foreign Bible Society, 1965.  Revision © Latvian Bible Society, 1997.