Nr. 1.

Bībele


Bībele ir vissvarīgākā grāmata, kas jebkad tikusi uzrakstīta.  Tā ir Dieva Vārds.  Viņš noteica, ko rakstīt cilvēkiem, kuri to uzrakstīja.

Bībele sastāv no 66 grāmatām, kuras uzrakstīja dažādi cilvēki, dažādos laika posmos.  Tās ir sadalītas divās daļās, kuras tiek sauktas par derībām.

Vārds “derība” nozīmē “piekrišana” vai “vienošanās”.  Bībele mums stāsta par vienošanos starp Dievu un cilvēkiem.  Pastāv Vecā vienošanās un Jaunā vienošanās.

Bībeles sākumā ir visu 66 grāmatu nosaukumu saraksts.  Jūsu mācībām būtu noderīgi, ja jūs iegaumētu grāmatu kārtību Bībelē.

Katra grāmata ir sadalīta nodaļās un katra nodaļa ir sadalīta pantos.  Kad jūs lasāt kādu pantu vai citātu no Bībeles, tad pirmā, kas tiek dota, ir grāmata, tad nodaļa, un tad pants.  Piemēram: Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas 16. pants šajās mācībās tiks rakstīts kā “Jāņa ev. 3:16”.

Jāņa ev. 3:16

“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.”

Tagad paši atrodiet šo pantu.  Mēģiniet to atcerēties.

Pirmās Vecās Derības grāmatas rakstījis vīrs vārdā Mozus apmēram 1400 gadus pirms Kristus dzimšanas vai, citiem vārdiem, pirms mūsu ēras, bet pēdējo Vecās Derības grāmatu uzrakstīja vīrs vārdā Malachija apmēram 400 gadus p.m.ē.  Visas 39 Vecās Derības grāmatas tika uzrakstītas apmēram 1000 gados.

Jaunās Derības grāmatas sarakstītas daudz īsākā laika periodā, apmēram 60 gados.  Pirmā grāmata, iespējams, Marka evaņģēlijs, tika uzrakstīta apmēram 40 gadus pēc Jēzus Kristus dzimšanas, citiem vārdiem, apmēram mūsu ēras 40. gados.  Jāņa Atklāsmes grāmata ir pēdējā, tā sarakstīta mūsu ēras 96.gadā.
 

Bībele
Vecajā Derībā ir 39 grāmatas.
Jaunajā Derībā ir 27 grāmatas.
Likumi. 5 grāmatas. Evaņģēliji un Apustuļu darbi. 5 grāmatas.
Pravieši. 17 grāmatas. Vēstules. 21 grāmatas.
Raksti (dzeja). 17 grāmatas. Pareģojumi. 1 grāmata.

Vecās Derības Likumu grāmatas stāsta mums par visiem likumiem, kurus Dievs deva vīriešiem un sievietēm, kas dzīvoja pēc Vecās Vienošanās.  Praviešu grāmatas mums stāsta par sen pareģotiem nākotnes notikumiem.  Raksti satur slavas dziesmas Dievam, kuras tiek sauktas par Psalmiem, un Pamācības, kur ir gudri teicieni, kuriem jāpalīdz mums mūsu dzīvē.

Četri Evaņģēliji Jaunajā Derībā stāsta mums par Jēzus dzīvi un nāvi.  Apustuļu darbi stāsta par primajiem kristiešiem pēc Jēzus došanās uz debesīm.  Tādi cilvēki kā apustulis Pāvils rakstīja vēstules draudzēm.  Šīs vēstules palīdzēja Jēzus Kristus sekotājiem viņu dzīvēs.  Beidzot, Atklāsmes grāmata ir pravietojumi par pasaules notikumiem, kuri notiek pēc Jēzus nāves un pirms viņa atgriešanās, lai nodibinātu Dieva valstību.

Bībele tiek saukta arī par “Svētajiem Rakstiem”.

Vecā Derība pārsvarā rakstīta ebrejiski.  Tā tika uzrakstīta uz gariem papīra ruļļiem, kurus sauc par papirusiem.  Vēlāk Vecā Derība tika pārtulkota grieķu valodā.

Jaunā Derība rakstīta grieķu valodā.  Tā arī tika uzrakstīta uz papirusiem un vēlāk uz dzīvnieku ādām, kuras sauca par pergamentiem.

Vēlāk abas Derības ar roku pārrakstīja uz papīra lapām un salika grāmatās, kādas mums ir pašlaik.  Tās bija ļoti retas un dārgas.  Dievs mūs ir svētījis, jo šodien jebkuram ir pieejamas drukātas Bībeles.  Bībele ir tulkota daudzās valodās.

Lai kādā valodā Bībele tiktu pārtulkota, jēga vienmēr paliek tā pati, tas ir Dievs, kurš mūs uzrunā caur šīm lappusēm kuras lasām.  Tas liek Bībelei atšķirties no visām citām grāmatām, kuras lasām.  Cilvēki, kuri to rakstīja, nerakstīja savas domas vai idejas, Dievs noteica, ko tiem rakstīt.  Tā tiek saukta par Bībeles “Iedvesmu”.  Izlasiet šos pantus:

2. Samuēla 23:2

“Tā Kunga Gars runā ar manu muti, un Viņa Vārds ir uz manas mēles.”

Jeremijas 36:2

“Ņem rakstu rituli un raksti tanī visus tos vārdus, ko Es ar tevi esmu runājis par Izraēlu, par Jūdu un par visām tautām no Josijas laika līdz šai dienai!”

Šeit ir divi vīri, Ķēniņš Dāvids un pravietis Jeremija, kuri mums skaidri pasaka, ka vārdi, kurus tie raksta, nāk no Dieva.

2. vēstule Timotejam 3:16,17

“Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā,
lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.”

Dievs ar savu Svētā Gara spēku mācīja un vadīja vīrus, kuri pierakstīja Viņa vārdus ar īpašu nolūku.  Viņa vārdi ir mums doti, lai mēs zinātu par Dievu un Viņa nolūku attiecībā uz mums un visu pasauli.  Ir tikai viens ceļš, kā Viņu saprast, un tas ir—lasīt Bībeli un lūgt Dievu, lai Viņš mums palīdz to saprast.  To mums ļoti skaidri pasaka apustulis Pāvils:

Vēstule romiešiem 15:4

“Jo viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs, izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami Rakstos, iegūtu cerību.”

Vienīgā cerība uz labāku dzīvi nākotnē var rasties tikai no Dieva Vārda saprašanas un pieņemšanas un Viņa pavēļu pildīšanas.  Šīs mācības jums palīdzēs visu minēto labāk izprast.

Jautājumi

  1. Kuras grāmatas mums stāsta par Jēzus dzīvi un nāvi?
  2. Ko nozīmē vārds “Derība”?
  3. Cik grāmatu ir Bībelē?
  4. Kas ir “iedvesma”?
  5. Kā mēs varam saprast Dievu?
  6. Izveidojiet Bībeles grāmatu sarakstu.
Jūsu atbildes lūdzam sūtīt uz adresi:

Citāti ņemti no Bībeles 1965. gada izdevuma revidētā teksta.  © British and Foreign Bible Society, 1965.  Revision © Latvian Bible Society, 1997.