Nr. 2.

Dievs un radīšana


Izlasiet Pirmās Mozus grāmatas 1. nodaļu.

Pirmā Bībeles grāmata tiek saukta par “Genesis”.  Šis vārds nozīmē “sākums”, un grāmata mums stāsta par Dieva radības sākumu.  Bet ir svarīgi atcerēties, ka tā nestāsta par paša Dieva sākumu.  Bībele mums māca, ka Dievs eksistēja pirms pasaule tika radīta.  Viņam nav sākuma un nebūs beigu.

Psalmi 90:2

“Pirms kalni radušies, pirms zeme un pasaule radīta, Tu esi no mūžības uz mūžību, ak, Dievs!”

Sākumā Dievs radīja pasauli sešos soļos, sešās dienās.  Katrs solis sākās ar Dieva pavēli.  Šī pavēle tika dota enģeļiem, kuriem bija Dieva dots spēks izveidot pasauli un tās radības, kā Viņš tiem pavēlēja izveidot.  Lūk ko Dievs sacīja pirmajā dienā;

1. Mozus 1:3

“Un Dievs sacīja: “Lai top gaisma.”  Un gaisma tapa.”

Katras dienas beigās, Dievs skatījās uz visu, ko Viņš bija radījis un Viņam tas patika.

1. Mozus 1:4,5

“Un Dievs redzēja gaismu labu esam, un Dievs šķīra gaismu no tumsas.
Un Dievs nosauca gaismu: diena,—un tumsu nosauca: nakts.  Un tapa vakars un tapa rīts—viena diena.”

Sestajā dienā Dievs radīja vīrieti un sievieti, pēc tam, kad Viņš bija sagatavojis Zemi priekš viņiem.  Viņi bija pēdējās būtnes, ko Dievs radīja.  Viņi atšķīrās no pārējās Dieva radības, viņi tika radīti pēc Dieva tēla un līdzības.

Viņi spēja izprast Dieva Vārdu un varēja izvēlēties paklausīt Viņam vai nē.  Dievam bija īpašs nolūks, kad Viņš radīja cilvēkus ar spēju izprast Dievu.

1. Mozus 1:26

“Tad Dievs sacīja: “Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības; tie lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā, un pār lopiem, un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū.”

Vīrietis un sieviete tika radīti, lai tie rūpētos par visu zemi, kuru Dievs tikko bija pabeidzis.

Pirmais vīrietis tika nosaukts par “Ādamu” un pirmās sievietes vārds bija “Ieva”.  Viņi tika radīti atšķirīgi viens no otra.  Bībele stāsta, ka Ādams tika radīts šādi:

1. Mozus 2:7

“Un Dievs Tas Kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu; tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli.”

Vārdi “dzīvas dvēseles” nozīmē tieši to pašu, ko vārdi “dzīvie radījumi” 1. Mozus grāmatā 1:20.  Šeit šie vārdi tiek lietoti, lai aprakstītu zivis un dzīvniekus, kurus Dievs radīja.  Dažreiz vārds “dvēsele” Bībelē tiek lietots, kad runa ir par vīrieti vai sievieti.  Tas vienkārši apraksta būtni, kurai ir Dieva dota dzīvība.

Kad Dievs radīja Ādamu, Viņš teica, ka Ādamam būtu pārāk grūti vienam rūpēties par Zemi; viņam bija vajadzīga palīdzība.  Neviens no dzīvniekiem nespēja būt Ādamam pietiekoši labs palīgs.  Neviens no viņiem netika radīts ar Dieva un Viņa nolūka izpratni, kas bija dota Ādamam, lai viņš darītu Dieva darbu.

1. Mozus 2:20-23

“Un cilvēks nosauca vārdā visus lopus, visus putnus gaisā un visus lauka zvērus, bet viņš neatrada palīga, kas viņam atbilstu.
Un Dievs Tas Kungs lika cietam miegam nākt pār cilvēku; Un tas aizmiga, un Viņš izņēma vienu no viņa ribām, aizpildīdams vietu ar miesu.
Šo ribu, ko Viņš no cilvēka bija ņēmis, Dievs Tas Kungs izveidoja par sievu un pieveda to pie cilvēka.
Tad cilvēks sacīja: “Šī tiešām ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas!  Un viņa sauksies par sievu, jo tā ir no vīra ņemta.”

Šīs bija pirmās Bībeles precības.  Tās parāda precību pamatprincipu visiem vīriešiem un sievietēm, visos laikos un visās valstīs.  Ādams un Ieva tika savesti kopā, lai darītu Dieva darbu.  Tas ir iemesls, kura dēļ vīrs un sieva ir doti viens otram, lai palīdzētu viens otram ticībā Dievam.  Tas bija nopietns un svinīgs notikums.  Dievs radīja Ievu un deva to Ādamam kā viņa līgavu.  Un notika kāzu ceremonija, kurā Dievs teica:

1. Mozus 2:24

“Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu.”

Ievērojiet, ka Ādamam tika dota tikai viena sieva.  Viņam nevajadzēja vairāk par šo vienu, lai darītu Dieva darbu.  Vēlāk daži vīrieši ignorēja šo mācību un apņēma vairāk sievu.  Tas nekad nebija Dieva plānā.

Sestajā dienā, pēc tam, kad Dievs bija radījis Ādamu un Ievu un bija tos savienojis laulībā, kā Bībelē ir teikts:

1. Mozus 1:31

“Un Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs.”

Tātad vīrietis un sieviete tika radīti kopā ar īpašu nolūku.  Dievs viņus radīja, lai tie rūpētos par visu, ko Viņš bija radījis un uzturētu to “ļoti labu” Viņa priekšā.  Lai gan Ādamam un Ievai tika dota tikai viena zemes daļa, par ko rūpēties, Ēdenes Dārzs, Dievs lika viņiem “piepildīt zemi un pakļaut to”.  Viņiem bija jārada bērni, kuri dzīvotu citās zemes daļās.  Viņiem bija jāaudzina savi bērni, lai tie pazīst un godā Dievu, kā sākumā to darīja Ādams un Ieva.  Dieva plāns bija, ka ar laiku visa zeme tiktu piepildīta ar cilvēkiem, kuri Viņu pielūgtu un turētu Viņa likumus.

Lai tas tā notiktu, Ādamam un Ievai bija jāsaprot, kas Dieva acīs ir patīkams un, ko Viņš vēlas, lai viņi darītu savā ikdienas dzīvē.  Dievs viņiem deva visu, kas vajadzīgs, lai viņi varētu dzīvot laimīgu un veiksmīgu dzīvi.  Un bija svarīgi, lai tie nekad neaizmirstu, ka Dievs ir tas, kas viņus radījis, viņiem bija Dievu jāgodā un jāpielūdz.

Mēs Viņu godājam un pielūdzam, kad mēs Viņu paklausam un pildam viņa likumus.  Dievs deva Ādamam vienu likumu, kurš  viņam bija jāpilda.  Ādams darīja labu Dieva acīs, kad viņš to pildīja.

1. Mozus 2:16,17

“Dievs Tas Kungs pavēlēja cilvēkam, sacīdams: “No visiem dārza kokiem ēzdams ēd,
bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi.”

Tieši tāpat kā mums, Ādamam bija izvēle klausīt Dievu vai neklausīt.  Ja viņš klausīja, tad viņš godāja Dieva likumu un darīja labu Dieva acīs, un Dievs atalgoja viņu ar dzīvību.  Ja viņš neklausītu, ēdot no šī koka, viņš darītu ļaunu Dieva acīs un Dievs viņu sodītu ar nāvi.

Diemžēl, Ādams un Ieva izvēlējās nepaklausīt Dievam.  Pār viņiem nāca nāves lāsts un, savam laikam pienākot, viņi nomira.  Mēs visi esam radušies no Ādama un Ievas.  Un, līdzīgi viņiem, mēs visi esam bijuši nepaklausīgi Dievam, grēkojuši.  Tāpat kā viņiem, mums visiem būs jāmirst par mūsu grēkiem.  Izbēgt no nāves mēs varam vienīgi caur Kungu Jēzu Kristu, par viņu mēs vairāk lasīsim sekojošajās mācību stundās.

Jautājumi

  1. Kā sauc Bībeles pirmo grāmatu?
  2. Kuru būtni Dievs radīja pēdējo?
  3. Kā sauca pirmo vīrieti un pirmo sievieti?
  4. Kādā veidā pirmais vīrietis un pirmā sieviete atšķīrās no dzīvniekiem?
  5. Kāds bija pirmais likums, ko Dievs deva cilvēkam?
Jūsu atbildes lūdzam sūtīt uz adresi:

Citāti ņemti no Bībeles 1965. gada izdevuma revidētā teksta.  © British and Foreign Bible Society, 1965.  Revision © Latvian Bible Society, 1997.