Nr. 3.

Grēka problēma


Grēks ir mūsu dzīves vislielākā problēma.  Grēks rada sāpes, ciešanas, karu un postu.  Grēks rada nāvi.  Bībeles stāsts par Ādamu un Ievu Ēdenes Dārzā sākas laimīgi.  Dievs viņiem bija devis visu, kas vajadzīgs.  Viņiem nevajadzēja smagi strādāt, lai nopelnītu iztiku; viņi nekad neslimoja.  Un viņi bija Dieva tuvumā un spēja ar Viņu sarunāties ar eņģeļu palīdzību un varēja Viņā klausīties.  Viņš deva Ādamam un Ievai tikai vienu likumu.  Dievs neļāva viņiem ēst labā un ļaunā atzīšanas koka augļus.  Viņš teica, ka, ja viņi tos ēdīs, tad viņi mirs.

Tālāk Bībele stāsta, kā čūska sameloja Ievai, teikdama, ka, nepaklausība Dieva likumam nāvi nenesīšot.

1. Mozus 3:1-5

“Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs Tas Kungs bija radījis.  Tā teica sievai: “Vai tad tiešām Dievs ir teicis: neēdiet ne no viena koka dārzā?”
Sieva teica čūskai: “Mēs ēdam no koku augļiem dārzā,
bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teicis: no tā jums nebūs ēst, nedz to aiztikt, citādi jūs mirsit.”
Tad čūska teica sievai: “Jūs mirt nemirsit,
bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsies un jūs būsit kā Dievs, zinādami labu un ļaunu.”

Čūska mācēja runāt.  Tā bija izveicīga.  Tā iestāstīja Ievai, ka viņa un Ādams kļūtu “kā Dievs, zinādami, kas labs un kas ļauns”.  Šie vārdi palīdz mums saprast, kas ir grēks.  Tas ir nepaklausība Dieva likumiem.  Tas ir izaicinājums Viņa autoritātei un Viņa pozīcijai kā vienīgajam patiesajam Dievam.  Tikai Viņam ir tiesības dot mums likumus, pēc kuriem dzīvot.  Ieva negribēja klausīt Dievu un pakļauties viņam.

Bībele mums stāsta, ka sātans (čūska) piekrāpa Ievu.

1. Timotejam 2:14

“Un Ādams netika pievilts, bet sieva tika pievilta un krita pārkāpumā.”

Lai gan šī ideja bija nākusi no čūskas, Ieva par to domāja, un tā kļuva viņai par kārdinājumu.  Tā vietā, lai atteiktos par to domāt, viņa pārdomāja šo ideju.  Viņa pati izlēma, ka pārkāps Dieva likumu.  Čūska nepieņēma lēmumu grēkot.  Un tā nespieda Ievu to darīt.  Ieva pati izlēma, ko darīt.  To mēs varam lasīt sekojošajā pantā.

1. Mozus 3:6

“Un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas jo tīkams un iekārojams, ka dara gudru.  Un viņa ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda.”

Mēs visi esam kā Ādams un Ieva.  Mēs arī grēkojam un neklausam Dievam.  Mēs izvēlamies grēkot, tāpat kā Ieva.  Neviens mūs nespiež nepaklausīt Dievam; tā ir mūsu pašu izvēle.

Jēkaba 1:13-16

“Neviens kas tiek kārdināts, lai nesaka: Dievs mani kārdina,—jo ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams, un pats Viņš nevienu nekārdina.
Bet katru kārdina viņa paša kārība, to vilinādama un valdzinādama.
Pēc tam kārība, kad tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks, padarīts, dzemdē nāvi.
Nemaldaities, mani mīļie brāļi!”

Kad mēs grēkojam, mēs sakam Dievam, ka mūsu pašu vēlmes ir mums svarīgākas nekā Viņa likumi.  Mēs uzvedamies tā, it kā mēs būtu svarīgāki nekā Viņš.  Mēs noliedzam to, ka pastāv Dievs, kurš mūs radījis un novietojis uz zemes, lai mēs Viņam kalpotu.

Kad Ieva ēda augli un pārkāpa Dieva likumu, Ādams bija kopā ar viņu.  Viņa ņēma augli un deva to viņam, un viņš ēda.  Viņš zināja, ka tas ir nepareizi.  Viņš ēda ar nolūku.  Ādams bija vairāk atbildīgs nekā Ieva, jo Dievs viņam deva šo likumu pirms Ieva tika radīta.  Tādēļ Dievs Ādamu sodīja.

Pēc tam, kad viņi abi bija ēduši, Dievs viņus apsūdzēja grēkā.  Viņi abi sāka attaisnoties.

Ieva vainoja čūsku.

Ādams vainoja Ievu.

Mēs esam tādi paši.  Mēs vainojam citus par lietām, kuras darām nepareizi.  Mēs negribam izsūdzēt grēkus Dievam.  Dievs neļāva Ādamam un Ievai vainot kādu citu.  Viņš tos abus apsūdzēja un sodīja par viņu grēku.

Dievs teica Ievai, ka viņai būs jācieš lielas sāpes dzemdējot bērnus.

Dievs teica Ādamam, ka viņam būs smagi jāstrādā, lai nodrošinātu sevi ar iztiku.  Dievs vairs nedos viņiem visu vajadzīgo par brivu.

Un abi sāks novecot un mirs.

Šis sods tika dots Ādamam un Ievai un visiem viņu pēcnācējiem.  Izlasiet šos Pāvila vārdus Jaunajā Derībā.

Romiešiem 3:10-12

“Gluži, kā ir rakstīts: nav neviena taisna, it neviena.
Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu.
Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi.  Nav neviena, kas dara labu, it neviena.”

Pāvils mums saka, ka pār katru vīrieti un sievieti valda grēks.  Šausmīgi apzināties, kādi mēs esam, un saprast, ka mēs Dieva acīs esam bezvērtīgi.  Tikai viens cilvēks dzīvoja dzīvi bez grēka.  Tas ir Kungs Jēzus Kristus.  Par viņu mēs mācīsimies nākošajās mācību stundās.

Pēc tam, kad Dievs darīja zināmu sodu Ādamam un Ievai, Viņš rīkojās tālāk.  Viņš viņus izdzina no Ēdenes Dārza.  Tas ir visbēdīgākais grēka rezultāts; tas atrauj mūs no Dieva.

Bībele mums stāsta, ka mēs nevaram atgriezties pie Viņa paši ar saviem spēkiem.  Mums ir vajadzīga Viņa palīdzība.  Vēl tā mums stāsta, ka Dievs grib mums palīdzēt.  Dievs ir apbēdināts, ka vīrietis un sieviete ir no Viņa atšķirti viņu grēku dēļ.  Viņš grib mums piedot un pieņemt mūs atpakaļ.  Viņš ir radījis mums ceļu atpakaļ.  Viņš sūtīja Savu dēlu, Kungu Jēzu Kristu, lai tas dzīvotu un mirtu par mums, lai caur Viņu mūsu grēki tiktu piedoti.  Tas ir Jēzus, kurš atrisināja grēka problēmu, kad viņš mira uz krusta.

Tās ir visbrīnišķīgākās ziņas, kādas mūsu dzīvē ir iespējamas, un tās ir Bībelē.

Jautājumi

  1. Kā Dievs sodīja Ādamu un Ievu?
  2. Kāpēc Ieva ēda no labā un ļaunā atzīšanas koka?
  3. Kas ir grēks?
  4. No kurienes tas rodas?
  5. Kas atrisināja grēka problēmu?
Jūsu atbildes lūdzam sūtīt uz adresi:

Citāti ņemti no Bībeles 1965. gada izdevuma revidētā teksta.  © British and Foreign Bible Society, 1965.  Revision © Latvian Bible Society, 1997.