Nr. 10.

Kristīšanās nozīme


9. mācību stundā mēs lasījām par apustuļa Pētera mācību.  Sešas nedēļas pēc savas augšāmcelšanās Jēzus Jeruzālemē teica šos vārdus.

Apustuļu darbi 2:38

“Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu.”

Tā ir Dieva pavēle visiem, kas ir dzirdējuši par Viņa Dēlu.  Apustuļu darbos Pēteris runā par divām lietām, kuras cilvēkiem jādara.

  1. Jāatgriežas no grēkiem—iepriekšējā stundā mēs mācījāmies, ka tas nozīmē nožēlot savus grēkus un meklēt atpakaļceļu pie Dieva caur Jēzu Kristu.
  2. Jākristās Jēzus Kristus vārdā, lai dabūtu grēku piedošanu.
Pēteris teica cilvēkiem ka viņiem ir jāatgriežas no grēkiem un pēc tam jākristās.  Bez tā viņi nesaņemtu apsolīto dāvanu—mūžīgo dzīvi, kad Jēzus atgriezīsies uz zemes.  Bez kristīšanās viņu grēki nevarēja tikt piedoti.

Kristīšanās nozīmē ‘tikt apbedītam zem ūdens’.  Kad kāds tiek kristīts, tad tas izskatās tā it kā viņš ietu vannā vai kādā citā ūdenskrātuvē.  Viņš ieiet ūdenī, ienirst un iznāk ārā.

Kāpēc Dievs grib, lai mēs kristītos, kad gribam kļūt par Kunga Jēzus mācekļiem?

Izlasiet šos vārdus no Mateja Evaņģēlija:

Mateja 3:1-2,5-6

“Tanīs dienās nāca Jānis Kristītājs un sludināja Jūdejas tuksnesī:
“Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi.
Tad pie viņa izgāja Jeruzāleme un visa Jūdeja, un viss Jordānas apgabals
un tika viņa kristīti Jordānas upē, izsūdzēdami savus grēkus.”

Dievs sūtīja Jāni Kristītāju sagatavot cilvēkus Jēzus atnākšanai.  Jānis uzstāja, ka cilvēkiem jāizsūdz savi grēki un tad jākristās.
Tādā veidā mēs varam saprast, ka kristīšanās ir sava veida mazgāšanās.  Tā nav mūsu netīrās ādas mazgāšana.  Kristīšanās mūs nomazgā no mūsu grēkiem.  Protams, netīrumi uz ādas ir redzami, bet ārēji nav redzams, ja mūsu grēki ir padarījuši mūs iekšēji netīrus.

Jau kristījušies un iznākuši no ūdens, mēs paši nevaram ieraudzīt, ka mūsu grēki ir nomazgāti.  Bet Dievs redz.  Kad mēs esam kristīti, Viņš mūs redz kā iekšēji tīrus cilvēkus, bez grēka.

Mēs mazgājamies, kad esam netīri.  Jānis uzstāja, lai cilvēki viņam atzītos savos grēkos.  Un tie atzina, ka grēks padarījis viņus iekšēji netīrus, kā arī savu vajadzību kļūt tīriem.  Tad viņš tos kristīja, lai sagatavotu viņu sirdis un dzīves Jēzus atnākšanai.  Nu tie bija iekšēji tīri.

Vēstulē Romiešiem 6. nodaļā Pāvils stāsta par kristīšanos.

Romiešiem 6:3,4

“Jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus Vārdā esam kristīti, esam iegremdēti Viņa nāvē?
Jo mēs līdz ar Viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus Sava Tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē.”

Kad mēs tiekam kristīti, tas ir tā, it kā mēs tiktu apbedīti kopā ar Jēzu.  Mēs nevaram dzīvot zem ūdens, mēs noslīktu, ja tur paliktu!  Tātad ieniršana zem ūdens un iznākšana atpakaļ tā virspusē, ir kā miršana un atdzīvošanās.  Tā ir mūsu liecība Dieva priekšā, ka mēs ticam, ka mūsu grēki ir piedoti caur Jēzus nāvi un augšāmcelšanos.

Pāvils mums stāsta vēl ko vairāk par kristīšanos, viņš saka, ka pirms grēku nožēlas un kristīšanās mēs esam grēka vergi, tas ir mūsu kungs un mēs to klausām.  Tas valda pār mūsu dzīvēm.  Vienīgā mūsu iespēja izglābties no grēka un nāves ir pieņemt pestīšanu, ko Dievs mums dod caur Jēzu Kristu.  Atgriežoties no grēkiem un tiekot kristītiem, mēs atbrīvojamies no grēka.

Romiešiem 6:5-6,12-13

“Jo, ja mēs Viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšāmcelšanā.
Jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa un lai mēs vairs nekalpotu grēkam.
Tāpēc lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā!  Neklausait vairs viņas iekārēm!
Nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sevi pašus Dievam kā tādi, kas no mirušiem kļuvuši dzīvi, un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam.”

Atbrīvoti no grēka, esam izvēlējušies kalpot jaunam kungam, kalpot Dievam.

Esam izvēlējušies dzīvot pēc Dieva baušļiem, sekot Jēzus piemēram un būt par mūsu Kunga Jēzus mācekļiem.  Tas nav viegli, bet mēs zinām, ka Dievs mums piedos, kad mēs paklupsim.  Viņš to darīs, jo mēs ticam, ka Jēzus mira un augšāmcēlās par mūsu grēkiem.

Tātad, kristīšanās ir jaunas dzīves sākums.  Vecā dzīve tika izdzēsta ūdenī un cilvēks, kurš ir ticis kristīts iznāk no ūdens, lai sāktu jaunu dzīvi, kā Dieva bērns.  Cilvēks, kurš to ir izdarījis, cenšas sekot Jēzus mācībai un savā dzīvē likt Dievu pirmajā vietā.

Ja jums ir Bībele, tad lūdzu izlasiet visu 6. nodaļu no vēstules Romiešiem.

Jautājumi

  1. Kas ir kristīšanās?
  2. Ko Jānis lika cilvēkiem darīt, pirms viņš tos nokristīja?
  3. Kas tiek izdzēsts, notiekot kristībām?
  4. Kādu citu nāvi mēs atceramies, kad mēs tiekam kristīti?
  5. Kas ir mūsu kungs vecajā dzīvē?
  6. Kam mēs kalpojam jaunajā dzīvē?
Jūsu atbildes lūdzam sūtīt uz adresi:

Citāti ņemti no Bībeles 1965. gada izdevuma revidētā teksta.  © British and Foreign Bible Society, 1965.  Revision © Latvian Bible Society, 1997.