Nr. 11.

Dieva valstība uz zemes


Jēzus norādīja saviem mācekļiem, kā lūgt Dievu.  Viņš lietoja šos vārdus:

Mateja 6:9,10

“Tāpēc jums būs tā lūgt: mūsu Tēvs debesīs!  Svētīts lai top Tavs Vārds.
Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.”

Tā tas būs Dieva valstībā.  Dievs grib, lai pasaule būtu laba, tāda, kādu Viņš to izveidoja pašā sākumā.  Viņš grib, lai lāsts tiktu izdzēsts, lai visiem cilvēkiem pietiktu pārtikas.  Viņš grib, lai nāves vairs nebūtu.  Un vairāk par visu Viņš grib, lai zeme būtu piepildīta ar cilvēkiem, kuri Viņu godā un pielūdz un pieder Viņam kā Viņa bērni caur Jēzu Kristu.  Un Viņš grib, lai tie dzīvotu mūžīgi.

Par visu to mēs lūdzam, kad sakām “Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes”.  Un tas piepildīsies, kad Jēzus atgriezīsies no debesīm, lai nodibinātu Dieva valstību virs zemes.

Dieva valstība aprakstīta sekojošajā psalmā.

72. Psalms

“Dievs, piešķir Savu taisnīgo tiesneša spēju ķēniņam un Savu taisnīgumu ķēniņa dēlam,
lai viņš tiesā Tavu tautu taisnībā un Tavus mazos ļaudis pēc tiesas,
lai kalni nes tautai mieru un pakalni taisnību!
Lai viņš nodrošina taisnu tiesu bēdīgajiem un nospiestajiem tautā, lai viņš gādā taisnību nabadzīgajiem, lai viņš satriec apspiedējus!
Lai viņš dzīvo tik ilgi, kamēr saule staro un mēness spīd, no paaudzes uz paaudzi!
Lai viņš nolaižas lejup kā lietus uz nopļautām pļavām, kā lietusgāze, kas zemi slacina!
Lai viņa laikā zeļ taisnīgais un pastāv liels miers, kamēr mēness vairs nespīdēs!
Lai viņš valda no jūras līdz jūrai un no Eifratas upes līdz pat zemes galiem!
Viņa priekšā lai noliecas tuksneša tautas, un viņa ienaidnieki lai laiza pīšļus.
Taršišas ķēniņi un jūras salu ķēniņi lai nes dāvanas; Sabas un Šebas ķēniņi lai dod nodevas.
Viņa priekšā lai zemojas visi ķēniņi visas tautas lai viņam kalpo!
Jo viņš glābs nabagu, kas kliedz, cietēju un bēdīgo, kam nav palīga.
Viņš apžēlosies par trūcīgo un nabagu un palīdzēs nelaimīgām dvēselēm.
No spaidiem un varmācības viņš atpestīs viņu dvēseles, un viņu asinis būs dārgas viņa acīs.
Viņš dzīvos, un viņam dos Sabas zeltu, un lai ļaudis aizlūdz par viņu vienumēr, arvienu lai viņu svētī.
Zeme būs labības pilna līdz kalnu galiem, augļu koki viļņos it kā Libanona meži, un viņa tauta, kas mīt pilsētā, lai zied, zeļ un zaļo kā zāle virs zemes!
Viņa vārds lai paliek mūžīgi!  Kamēr saule spīd, lai ir dzīvs viņa vārds, un viņā lai svētību rod visas tautas, lai viņu laimīgas sveic visas zemes ciltis!
Slavēts lai ir Dievs Tas Kungs, Israēla Dievs, kas vienīgais dara brīnumus!
Lai mūžīgi slavēts Viņa godības Vārds, un Viņa godība lai piepilda visu zemi!  Āmen!  Āmen!”

No tā mēs redzam, ka:

Daudzi cilvēki neticēja Jēzum, kad viņš sludināja par Dieva valstību.  Daudzi neticēs arī tad, kad viņš atgriezīsies, lai valdītu pār pasauli.  Bet Jēzus vairs neatļaus cilvēkiem sevi nogalināt.  Viņš atgriezīsies ar Dieva dotu spēku iznīcināt visus savus pretiniekus.  Notiks liela tautu cīņa pret Jēzu, bet Jēzus uzvarēs.  Šī kauja būs tik briesmīga, ka pravietis Jesaja to ir salīdzinājis ar zemestrīci.

Jesaja 2:19-21

“Cilvēki paslēpsies klints alās un zemes plaisumos aiz bailēm no Tā Kunga un Viņa varenās godības, kad Viņš celsies, lai iztrūcinātu zemi.
Tanī dienā cilvēki atmetīs savus sudraba un zelta elka dievus, ko viņi bija darinājuši pielūgsmei, aizmetīs tos projām žurkām un sikspārņiem
un paslēpsies klinšu aizās un klinšu alās bailēs no Tā Kunga un Viņa varenās godības, kad Viņš celsies, lai zemei iedvestu bijību.”

Jēzus pretinieki nevarēs atrast sev drošu paslēptuvi.  Viņu sacelšanās tiks nomākta.  Visām tautām būs jaatzīst, ka Jēzus ir Kungs un Valnieks.

Bet ir arī cita tiesa, par ko runā Bībele.  Jēzus tiesās ikvienu, kurš pazīst Evaņģēliju.  Viņš izlems, kurš būs Dieva valstībā.  Cilvēki, kuri ir atteikušies būt par viņa mācekļiem, netiks ielaisti Dieva valstībā, lai arī kā tie lūgsies.  Jēzus teiks šos vārdus par viņiem.

Mateja 25:30

“Un nelietīgo kalpu izmetiet galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana.”

Šausmīgi tikt atgrūstam šādā veidā; pie tam apzināties, ka tu nekad nevarēsi tikt Dieva valstībā.  Tad būs par vēlu mainīt savus uzskatus.  Tad būs par vēlu kristīties un solīties kalpot Dievam.
Turpretī, cik brīnišķīgi būs dzirdēt šos Jēzus vārdus.

Mateja 25:23

“Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps.  Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu.  Ieej sava kunga priekā.”

Viņš teiks šos vārdus saviem uzticīgajiem mācekļiem, kas būs Dieva valstībā mūžīgi, tiem, kuri būs atgriezušies no grēkiem, kristīti un dzīvojuši jaunu dzīvi kā Jēzus kalpi.  Kad viņš atgriezīsies, viņš izdzēsīs visas viņu problēmas.

Bībeles vēsts ir diezgan skaidra.  Jēzus nāks, lai nodibinātu Dieva valstību.  Mums jau tagad ir jāizlemj vai mēs tajā gribam būt.  Ja mēs savu lēmumu atliksim līdz tam laikam, kad viņš atgriezīsies, būs par vēlu.  Jau šodien ir jākalpo Dievam.  Neatstājiet to uz rītu.

Jautājumi

  1. Uzrakstiet 6 piemērus tam, ko Jēzus darīs, kad viņš atgriezīsies, lai nodibinātu Dieva valstību.
  2. Kas notiks ar tautām, kuras viņam pretosies?
  3. Kas notiks ar cilvēkiem, kuri ir atteikušies būt par viņa mācekļiem?
  4. Kas notiks ar tiem, kuri ir izvēlējušies būt viņam uzticīgi?
  5. Cik ilgi turpināsies Dieva valstība?
  6. Kāpēc tu gribi būt Dieva valstībā?
Jūsu atbildes lūdzam sūtīt uz adresi:

Citāti ņemti no Bībeles 1965. gada izdevuma revidētā teksta.  © British and Foreign Bible Society, 1965.  Revision © Latvian Bible Society, 1997.